CERTIFIKÁTY A DOWNLOAD
AKCE BUNGALOV

Co kdy a jak

CO KDY A JAK

V zásadě lze konstatovat, že jsme v rámci dodávky limitovaní pouze délkou řízení na stavebním úřadě, neboť kontinuitu jednotlivých operací zajišťuje naše úzká spolupráce se všemi realizačními složkami, počínaje kooperací s bankami, inženýringem, subdodavateli (kuchyně, koupelny, podlahy atd.) konče.

Od chvíle, kdy od klientů přebíráme staveniště, předáváme typizovaný dům maximálně do 90 dní – v případě vhodných klimatických podmínek a absence tzv. „Vyšší moci“.V následujících řádcích Vám nastíníme průběh celé realizace domu našich klientů a všech úkonů s tím spojených.Jakkoliv se Vám to bude zdát složité a obsažné, není třeba se obávat, neboť kontinuitu jednotlivých operací a úkonů zajišťujeme v rámci komplexního klientského servisu a to s minimální účastí klientů abychom šetřili Váš čas, energii a v neposlední řadě i nervovou soustavu, která by mohla být podrobována značnému zatížení z administrativních požadavků agendy okolo úspěšného vyřízení všech náležitostí spojených s realizací. Je nutné akcentovat skutečnost, že vlastní subdodávky klienta mají vliv na harmonogram výstavby, neboť naše společnost nedokáže předem definovat, zajistit a garantovat dobu, která je potřebná pro splnění díla.Pro úplnost uvádíme, že veškeré konzultace nejsou nijak zpoplatněné.Výstavba rodinného domu vyžaduje mnoho úkonů, které jsou ze zákona nezbytné, ale i těch ostatních, jejichž účelem je definice veškerých dostupných a přípustných atributů domu. Z tohoto důvodu tedy udržujeme s klienty kontakt v rozsahu nezbytném pro jejich stanovení a zapracování do projektové, potažmo výrobní dokumentace. Naše technologie sebou nese specifika (stejně jako každá jiná), které je třeba vždy zohledňovat a to jak v kontextu intencí zákona, tak v kontextu rozpočtu klienta. Jednoduše řečeno – cílem klienta i naším cílem je realizace výstavby domu za podmínek, které budou vyhovovat požadavkům obou stran. Z tohoto důvodu tedy jednání s klienty a komplexnímu klientskému servisu přikládáme velký význam, tedy stejný, jako kvalitě našeho produktu.

Co tedy bude následovat, pokud se dohodneme na spolupráci?

Prvotní kontakt – bez poplatku.Lokalizace pozemku a prvotní korekce katalogového projektu – bez poplatku. Ve skutečnosti jde o zjištění místa výstavby – nutné pro zjištění přístupnosti na pozemek – a diskuzi o případných změnách katalogové studie domu.Zpracování studie katalogového domu a její dodání – 6.500 Kč – dodáno po proplacení faktury do 10 – 14 dnů (není součástí ceny domu). Studie je nezbytnou a neoddělitelnou součástí realizace a veškerých iniciačních úkonů při jednání s bankou, místně příslušným Stavebním úřadem a partnery SIKO, AREA STUDIO, GEUS, SULKO, CIKO a případnými jinými.Zpracování iniciačního prediktivního rozpočtu a jeho dodání – 1.500 Kč – dodáno po proplacení faktury do 7 dnů (není součástí ceny domu). Rozpočet je nedílnou a neoddělitelnou součástí realizace a jednání s bankou, potažmo přesnou definicí rozsahu dodávky, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tento rozpočet poskytne klientovi představu o finančním rámci výstavby. Přesný a závazný rozpočet je vždy sestavován cca 3 měsíce před uzavřením SoD – Smlouvy o dílo – neboť nelze predikovat cenový vývoj trhu se vstupními produkty (SDK, dřevo, kovové prvky apod.).Dodání návrhu Smlouvy o dílo a technická specifikace použitých materiálů s rozsahem dodávky – bez poplatku.Jednání s bankou o financování (vypracování komplexních relevantních podkladů) – bez poplatku. K podpisu Smlouvy o dílo vyzveme klienta vždy až teprve poté, kdy je zcela zřejmé, že klientovi bude schválená hypotéka, která je v plném souladu se zněním Smlouvy o dílo. Tímto opatřením chráníme klienta před náklady, které mohou vzniknout případným nesplněním kumulativních podmínek obsažených ve Smlouvě o dílo, které může zapříčinit banka a to speciálními (předem nedefinovatelnými) podmínkami čerpání úvěru. Z tohoto důvodu tedy doporučujeme svěřit zprostředkování hypotéčního úvěru našim specialistům, kteří dokáží garantovat nejen kontinuitu jednotlivých operací, ale především akceptaci smluvních podmínek, které jsou zakotvené ve Smlouvě o dílo. Pokud se klient rozhodne i přes toto doporučení vyřizovat hypotéční úvěr sám anebo prostřednictvím třetí osoby, která není akreditovaným finančním poradcem společnosti RENTA TREND, vystavuje se riziku nedodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, nikoliv z příčiny zavinění společnosti RENTA TREND.I přes tuto skutečnost není sjednání hypotéčního úvěru akreditovaným finančním poradcem společnosti RENTA TREND podmínkou všech realizací výstavby rodinného domu.Finacování výstavby DOMU RENTA TREND prostřednictvím naší společnosti je vždy velkou nadrámcovou výhodou a to vzhledem k jedinečnosti technologie výroby a výstavby domu. Banky mnohdy požadují speciální metodiku pro akceptaci podmínek čerpání úvěru.Projektová dokumentace v rozsahu pro řízení na místně příslušném stavebním úřadě – 65.000 Kč – (není součástí ceny domu). Projektová dokumentace je nedílnou součástí realizace dodávky.Inženýring – 25.000 Kč – zahájen ihned po proplacení faktury – rozsah inženýringu je obsahem přílohy (zajistí podklady pro vypracování kompletní projektové dokumentace, která bude součástí řízení na stavebním úřadě + vyřídí stavební povolení) – klient si může zajistit sám, ale v takovém případě negarantujeme zcela efektivní kontinuitu spolupráce, neboť může dojít k nechtěnému a nežádoucímu prodloužení přípravné fáze realizace – (Není součástí ceny domu ve Smlouvě o dílo, tedy se neodečítá při závěrečném vyúčtování). Veškeré poplatky spojené se získáním podkladů pro vypracování projektové dokumentace, která je součástí stavebního řízení a poplatky spojené se samotným řízením na místně příslušném Stavebním úřadě, hradí klient sám a nejsou součástí inženýringu ani dodávky definované ve Smlouvě o dílo. Inženýring může být (fakultativní rozhodnutí banky) účelovou nákladovou položkou, kterou lze zapracovat do rozpočtu pro banku. V případě vyřizování připojení ČEZ je cana navýšena o 3.500 Kč.Podpis Smlouvy o dílo.V tomto mezidobí dojde ke schůzce s architektem a stvrdí se rozsah dodávky a změn oproti katalogovému provedení domu. Schůzka je bez poplatku. Zpoplatněné jsou pouze korekce typového projektu dle ceníku, který je obsahem přílohy. Korekce mohou být (fakultativní rozhodnutí banky) účelovou nákladovou položkou, kterou lze zapracovat do rozpočtu pro banku. Dále je zapotřebí kontaktovat partnery a vyjednat, zkompletovat (schválit) a potvrdit objednávku – budou vám vyčísleny veškeré „vícepráce“ a „nadnáklady“, tyto profakturovány zvlášť a po jejich uhrazení bude zapracovaná dokumentace dodaná partnery do výrobních plánů a bude provedena objednávka a provedena realizace. Všechny tyto položky mohou být (fakultativní rozhodnutí banky) účelovými nákladovými položkami, které lze zapracovat do rozpočtu pro banku. Totéž se týká výstavby a budování veškerých IS, včetně dešťové kanalizace a ostatních prací okolo domu, které jsou neoddělitelnou součástí projektové dokumentace v rozsahu pro stavební řízení na místně příslušném Stavebním úřadě, které vychází dle zákona z regulativů zmíněného Stavebního úřadu. Všechny tyto položky mohou být (fakultativní rozhodnutí banky) účelovými nákladovými položkami, které lze zapracovat do rozpočtu pro banku.Po obdržení stavebního povolení bude převzato staveniště a do cca 30 dnů budou na pozemku stát vybudované základy. Cenu základů nikdy nelze předem přesně definovat, neboť se odvíjí od faktorů spjatých s místem výstavby, tedy například s geologickým podložím, svažitostí, rozsahem stávajících sítí na pozemku apod. Veškeré „vícepráce“ a „nadnáklady“ nad dotovanou cenu jsou účtovány zvlášť. Všechny tyto položky mohou být (fakultativní rozhodnutí banky) účelovými nákladovými položkami, které lze zapracovat do rozpočtu pro banku.Po obdržení práva výstavby či stavebního povolení bude objednán materiál na dům a ihned po jeho dodávce jsou na hale prováděny práce na domě klienta.S klienty konzultujeme POSLEDNÍ změny projektu, které nemají vliv na statiku a případně se s nimi scházíme na hale pro zakreslení například dalších zásuvek apod.Do 20 – 30 dnů je převezen dům na pozemek (dle složitosti a velikosti domu).Do 60 – 70 dnů finalizace (dle složitosti a velikosti domu).

 
RENTA
group
RENTA
investment
Financování
RENTA TREND

KONTAKT

Holding RENTA TREND
Areál ZVÚ
Pražská třída 332/4
500 04 - Hradec Králové
IČ 26698111
DIČ CZ26698111
e-mail: info@rentatrend.cz

tel: +420 608 777 764
tel: +420 602 632 944


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace